GZC DONK

GZC DONK

Contributie & Tarieven

De leden zijn gehouden tot het betalen aan de verenging van een contributie, welke door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. De leden kunnen in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.

De contributie wordt per kwartaal door middel van een door het lid afgegeven machtiging automatisch geïncasseerd.

Betaling van de contributie dient te geschieden bij vooruitbetaling. Bij een contributie-achterstand van ten minste één maand kan het Bestuur namens de vereniging het lidmaatschap opzeggen. Hierbij blijft de contributie van het lopende kwartaal nog wel verschuldigd.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het lopende kwartaal verschuldigd. Dat wil tevens zeggen dat bij opzegging van het lidmaatschap in het lopende kwartaal het lid zijn rechten en plichten behoudt.

 

Voor het overzicht CONTRIBUTIE klik op onderstaande link.

CONTRIBUTIE GZC DONK

Contributie en regels GZC DONK